Меню
Вашата количка

Право

Продукт: 9789542839415
Цветомир Панчев е доктор по наказателен процес и магистър по европеистика. Работил е като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Автор е на статии и доклади с наказателнопроцесуална насоченост, публикувани в реферирани български юридически списания и сборници с научно рецензиране, в това число и от ..
27.00лв
Продукт: 9789540753959
СЪДЪРЖАНИЕПрофесор Цанка Цанкова – биобиблиография / 7Красимира Средкова – Трудови права на бащата / 19Екатерина Матеева – Развитие на съдебната практика по разрешаване на родителски разногласия относно пътуване на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи / 42Малина Новкиришка-Сто..
26.00лв
Продукт: 9789540752655
В центъра на изследването е един важен аспект в отношението право - религия, а именно светското и свещеното. Този проблем е разгледан в рамките на християнската религия и формираната на нейна основа правна цивилизация. Дълго време святото и светското са две страни на нормативния ред, създаден чрез р..
8.00лв
Продукт: 978-619-01-1001-9
Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религията – значението на наказателното право в нея. Анализът се основава на законодателните решения в конституционната уредба за закрепването на тази свобода в каталога на основните права и свобо..
19.00лв
Продукт: 9789542837497
Духовното, културното, религиозното и политическото съзряване на нацията върви успоредно с дълбоки и всеобхватни изменения в стопанския и социалния живот на страната. Текстилната индустрия – в двете си основни разновидности – абаджийство и гайтанджийство – фокусира в себе си всички тези промени, а о..
29.90лв
Продукт: 9789542837589
Книгата проследява възникването и формирането на събранието на кредиторите като колективен орган в производството по универсално принудително изпълнение от Древността до днес, като е анализирано мястото на кредиторите и участието им в колективен орган в производството в съвременните европейски закон..
25.00лв
Продукт: 9789542838005
Настоящата книга си поставя за цел да изследва и установи дали съдебният контрол в сегашната му правна регламентация е достатъчно ефективен и дали осигурява законосъобразното провеждане на досъдебното наказателно производство, като взема предвид не само българското, но и руското, френското и германс..
25.00лв
Продукт: 9789542837596
Съкратеното съдебно следствие в първа инстанция е въведено с действащия НПК, приет през 2005 г., в сила от 29.04.2006 г. За недългия период на действието му, правната му уредба претърпя значителни изменения и допълнения.Книгата се фокусира върху целите и същността на института, проследено е историче..
16.00лв
Продукт: 9789540752198
Книгата е първият в българската правнонаучна литература монографичен труд с основен предмет мировото правораздаване. В теоретичната част се анализират институционалната и процесуалната същност на мировите съдилища и особеностите на помирителното и съдебното производство в тях. Прави се съпоставка съ..
23.00лв
Продукт: 9789542837602
Макар темата да е актуална за трудовия пазар като цяло, създаването на тази книга бе продиктувано от два основни фактора – реформите в държавната администрация и оценката на резултатите им, както и стремежът за привличане и задържане на квалифицирани професионалисти в нея. Затова анализът следва да ..
7.00лв
Показани 1021 от 1031 | 1031 (86 Страници)